ADVIES


Als adviseur/coach combineer ik mijn eigen ervaring, opgedaan bij politie en gemeente, met het systeemwerken.Dat betekent: kijken naar patronen, inzoomen en uitzoomen en concrete stappen formuleren om (weer) effectief te zijn als organisatie, team of mens.

Ik kijk niet naar:

 • individuele tekortkomingen
 • oorzaak en gevolg
 • wie dus ‘de schuldige’ is.

Ik kijk wel naar:

 • wat er tussen de mensen in het systeem gebeurt
 • hoe zij zich tot elkaar en de omgeving verhouden
 • welke oplossingen bijdragen aan een betere samenwerking.

Als leidinggevende merk ik dat als verwachte resultaten uitblijven, veranderingen moeizaam verlopen of onderlinge verhoudingen de productiviteit en het werkplezier in de weg staan, een systeeminterventie of (team-)coaching een duurzame oplossing kan bieden.

“Als er gedoe is in een team, als men gedachten niet durft uit te spreken of er bestaat een (dreigend) conflict dan staat de samenwerking onder druk.”

Een systeeminterventie zet je in als onduidelijk is waarom de samenwerking niet goed verloopt. Systeemdenken is gebaseerd op onder andere inzichten uit de exacte en de sociale wetenschappen en principes uit de organisatiekunde. Zo kan helder in beeld worden gebracht wat zich tussen mensen afspeelt en waarom het logisch is dat de patronen, waarin zij zitten, blijven bestaan. Het systeemgericht werken geeft zicht op mogelijkheden om onderlinge relaties te verbeteren.

“Ik benader het vraagstuk vanuit meerdere brillen, met oog voor de context en met aandacht voor de mens.”

Ik analyseer welke ongewilde patronen er zijn ontstaan en welke mogelijk tegenstrijdige boodschappen de onderlinge samenwerking beïnvloeden. Ik onderzoek hoe de omgeving inwerkt op het systeem en geef een advies over welke betekenisvolle stappen kunnen worden gezet om de samenwerking beter te maken. Mijn overtuiging is, dat de kennis en ook de oplossing in het systeem zelf zitten. Door aandacht te geven aan wat niet (meer) wordt uitgesproken, komen knelpunten en oplossingen naar boven.

Hoe werk ik?

 1. Na een verkennend gesprek met de opdrachtgever voer ik met alle betrokkenen een individueel gesprek.
 2. Met de informatie die ik zo heb opgehaald, analyseer ik welke thema’s centraal staan en waar dilemma’s zitten. Ik kijk daarbij onder andere naar belemmerende en stimulerende patronen, tegenstrijdigheden, verschillen en overeenkomsten in beleving/ visie/denkwijzen en opvattingen binnen een team of organisatie.
 3. Ik benoem verwonderpunten en teken het ‘netwerk van betrekkingen’, waardoor duidelijk wordt hoe men zich tot elkaar verhoudt. Ik geef daarbij aan, waar het fout kan gaan in de samenwerking als het systeem onder druk komt te staan.
 4. De analyse die ik heb gemaakt, koppel ik terug in een gezamenlijke bijeenkomst. Ik toets of mijn beschrijving wordt herkend en of mensen aanvullingen hebben. Bovendien bespreken we de aanknopingspunten voor mogelijke verbeteracties.
 5. We sluiten af met concrete afspraken voor het vervolg. Het gaat hierbij altijd om maatwerk, variërend van individuele coaching en intervisie tot een volledig ontwikkelprogramma.

Overig aanbod

 • Begeleiden van intervisiebijeenkomsten
 • Individuele of teamcoaching
 • Begeleiden teambuildingsactiviteiten